Zorgvisie

De cliënt en zijn omgeving helpen

Onze ervaring leert dat patiënten een persoonsgerichte aanpak wensen. Diagnostiek met hapklare behandel-brokken lost geen problemen op. Een eenzame oudere, een gepest kind, een verloren baan kan depressie opleveren. Ieder verhaal staat apart. De ene depressie is de andere niet. Dat is generalistische basis GGZ.

Gezonde gewoonten staan niet op zichzelf, maar vertonen een sterke samenhang met de sociale en fysieke omgeving waarin mensen geboren worden, opgroeien en leven. Wie gaat er stoppen met roken of gezonder eten als hij of zij intussen geldzorgen heeft, in scheiding ligt, en in een onveilige buurt woont?

Specifieke gedraggerichte interventies zijn nuttig maar niet zonder daarin de sociale context mee te nemen. Mensen kunnen een kwetsbare periode doormaken. Pas wanneer de problemen aan blijven houden en complexer zijn, is verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ met meer diagnostiek en behandeltijd van belang. Daarom zijn er binnen PsyZorg in Haarlemmermeer en Kennemerland ook psychotherapeuten aangesloten die deze gespecialiseerde GGZ hulp al jaren in de wijk verzorgen.

Kwaliteit en samenwerking

De psychologen en psychotherapeuten van PsyZorg zijn allen breed geschoold een BIG-geregistreerd. Tevens zijn zij lid van één of meer beroepsverenigingen, zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, zie www.psynip.nl) of de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP, zie www.lvvp.info). Deze beroepsverenigingen hebben beroepscodes en klacht- en tuchtrecht. Ook zijn de aangesloten psychologen verplicht bij- en nascholing te volgen om ingeschreven te blijven in het BIG-register. De psychologen van PsyZorg hebben ook deelgenomen aan een visitatie van de LVVP, hier wordt getoetst of de psycholoog voldoet aan wettelijke eisen betreffende dossiervorming e.d.

E-mental health

De psychologen van PsyZorg hebben ook e-mental health in hun portefeuille. In 2015 is een contract afgesloten met Therapieland (www.therapieland.nl). Dit platform biedt betrouwbare online psychologische hulp en kan daarmee een effectieve en efficiënte aanvulling zijn op de reguliere behandeling door de psycholoog.

Samenwerking met huisartsen en psychiaters

Onze leden werken nauw samen met hun collega's in andere medische beroepsgroepen. Zo is er uitdrukkelijk contact met de huisartsen, die hun patiënten naar ons doorsturen. Daarnaast werken we samen met psychiaters in de regio, zodat we voor bepaalde vraagstukken op hen kunnen terugvallen. Ook zijn er contacten met de tweedelijns instellingen in onze regio, o.a. voor de crisisdienst.

Psyzorg heeft op dit moment een consultatiecontract met de Huisartsen Coöperatie Zuid-Kennemerland (HCZK) en met GGZ de Hoofdlijn. Ook is er met alle gemeentes in ons werkgebied een overeenkomst voor hulp aan Jeugd afgesloten.

Naast het samenwerken met andere beroepsgroepen (huisartsen, POH-GGZ, psychiaters, fysiotherapeuten) en instellingen, werken we ook intensief met elkaar samen, waardoor doorverwijzing van generalistische basis GGZ naar specialistische GGZ (bij lichte naar intensieve zorg of chronische GGZ-zorg) binnen een zorgaanbod mogelijk is, voor ondermeer depressie, ADHD of angst. Bovendien wordt door de onderlinge samenwerking waarneming of tijdelijke vervanging gewaarborgd, zodat u altijd verzekerd bent van continuïteit van de behandeling.

Op deze wijze zijn we in staat om snel door (of terug) te verwijzen, als dat in het belang van de patiënt is. U bent bij ons dus altijd in goede handen!